Osobní údaje

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži, teda odoslaním webovej registrácie, dáva súťažiaci (a v prípade detí mladších ako 18 rokov zákonný zástupca súťažiaceho) svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a to pre obchodné a marketingové účely usporiadateľa a organizátora súťaže, predovšetkým pre účely zasielania obchodných oznámení, informácii o priebehu tejto súťaže a ďalších marketingových akciách usporiadateľa a pod. elektronickými a inými prostriedkami na dobu do jeho odvolania.

Ďalej dáva usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, dátum narodenia, tel. číslo, e-mail, heslo, pohlavie, prípadne ďalších údajov, ktoré usporiadateľovi v súvislosti so svojou účasťou v súťaži poskytne, za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, odovzdania výhry v súťaži a pre ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa, a to na dobu 5 rokov, tiež s ich zverejnením v rozsahu meno, priezvisko v oznamovacích/komunikačných prostriedkoch v Slovenskej republike a na webových stránkach usporiadateľa. Účastník súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované systematizovane a mechanicky.

Súťažiaci zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a k hore uvedeným účelom spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom,. Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať aj ďalšie osobné údaje súťažiaceho. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Súťažiaci si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona, t.j. má právo prístupu k svojim osobným údajom; ďalej predovšetkým pokiaľ zistí alebo sa domnieva, že správca uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým pokiaľ sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu o vysvetlenie alebo môže požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav a osobné údaje blokoval, uskutočnil opravu, doplnil alebo zlikvidoval.

Požiadavka na blokovanie, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu je účinná od okamihu doručenia usporiadateľovi. Súťažiaci berie na vedomie, že ak dôjde na základe jeho žiadosti k blokovaniu alebo likvidácii jeho osobných údajov pred ukončením doby platnosti súťaže, účasť súťažiaceho v súťaži končí vrátane straty nároku na výhru, pokiaľ je doručené pred jej predaním súťažiacemu.