Pravidlá

Pravidlá súťaže
"Kubík 2017"

Zmyslom tohto štatútu je upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Kubík 2017“ (ďalej len Súťaž).

Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje Pravidlá uvedenej Súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

Tento štatút môže byť zmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení Súťaže prípustné len za písomného súhlasu Usporiadateľa.

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je v Slovenskej republike spoločnosť Maspex Slovakia Trade s. r.o. so sídlom: Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava zapísaná v obchodnom registri – Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka 61617/B
IČO: 45296138
DIČ: SK 2022922869
(ďalej len „usporiadateľ“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 20. marca 2017 do 11. júna 2017, resp. do vyčerpania zásob výhier, ako je ďalej v texte uvedené.

3. Kto sa môže zúčastniť súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), s nasledujúcou výnimkou:
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Organizátorovi, Usporiadateľovi, alebo sú rodinnými príslušníkmi týchto osôb v rozsahu príbuzných v priamom pokolení.

Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim súhlasom svojich zákonných zástupcov, pričom tento súhlas musí byť pri registrácii súťažiacim potvrdený a na vyžiadanie prípadne doložený.

4. Súťažné výrobky

Súťaž sa vzťahuje na nápojové rady Kubík so súťažnou etiketou a súťažnými kódmi, a to:

  • Kubík 0,3L PET (100% multivitamín, 100% jablko, 100% pomaranč-jablko)
  • Kubík Play 0,4L PET (mrkva-červený pomaranč, jablko-jahoda, mrkva-malina, jablko-melón, ice tea jablko, broskyňa)
  • Kubík Waterrr 0,5L PET (citrón, jablko, jahoda, malina, hruška)
  • Kubík Waterrr Sport 0,5L PET (citrus-mix, čučoriedka)

Súťaž prebieha od 20. marca do 11. júna. 2017. Po uplynutí tohto dátumu ani pred začiatkom súťaže nie je možné s týmito výrobkami súťažiť. Súťažný kód umiestnený na súťažnom výrobku je zakrytý, jeho použitie je možné až po zakúpení produktu.

5. Pravidlá súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto si zakúpi niektoré z vyššie uvedených produktov Kubík, nazbiera potrebný počet súťažných Kódov, registruje ich na súťažnom webe v dobe trvania súťaže a získa tak výhru. Súťažné výrobky je možné kúpiť už pred začiatkom Súťaže, zaregistrovať kódy z nich je však možné až v dobe trvania Súťaže prostredníctvom Súťažného webu.

Zapojenie sa do súťaže:
Podmienkou pre vstup do Súťaže je webová Registrácia
a to vyplnením registračného formulára na stránke www.mackokubik.sk pod odkazom PRIHLÁS SA – v pravom hornom rohu (pre úspešnú Registráciu je potrebné vyplniť všetky polia uvedené v registračnom formulári).
Registrácia musí byť riadne vyplnená, bez použitia hanlivých či urážlivých výrazov (Usporiadateľ si vyhradzuje právo takéto výrazy kedykoľvek zo Súťaže vyškrtnúť).
Nečitateľné, neúplné a nesprávne registrácie sa považujú za neplatné.
Nevyhovujúci font (mäkčene, dĺžne) nebude ovplyvňovať prijatie Registrácie.
Povinné polia pri registrácii: dátum narodenia, pohlavie, e-mail a heslo.
Odoslaním registrácie účastník súhlasí s Pravidlami Súťaže.
Všetky riadne zaregistrované registrácie, budú uložené na serveri spoločnosti.

6. Výhercovia a Výhry v súťaži:

Výhercom sa rozumie každý registrovaný účastník Súťaže, ktorý nazbiera a registruje požadovaný počet Kódov (na www.mackokubik.sk), ktoré možno vymeniť za Výhru a Výhru si pomocou el. formulára na Súťažnom webe www.mackokubik.sk objedná. Počet Výhier v Súťaži je obmedzený. Usporiadateľ nebude tieto počty zvyšovať, ani Výhry nahrádzať v prípade, že dôjde k ich objednaniu po vyčerpaní skladových zásob.
Výhercom sa rozumie taktiež výherca dennej výhry.
Kódy sú súčasťou Súťažných výrobkov a sú umiestnené pod samolepkou.

Výhry v súťaži:
8 kódov plyšák Kura batkura (celkom 858 ks v súťaži)
8 kódov plyšák Kura pilot (celkom 858 ks v súťaži)
8 kódov plyšák Kura princezná (celkom 884 ks v súťaži)
25 kódov Plyšák Kubík (celkom 400 ks v súťaži)
35 kódov batoh Kubík (celkom 700 ks v súťaži)
Celkom 3 700 ks výhier v súťaži.

Stav jednotlivých Výhier sa automaticky odpočítava na webovej stránke a zobrazuje sa aktuálny počet dostupný na sklade (,,skladom“). Počet Výhier v Súťaži je obmedzený. Usporiadateľ nebude tieto počty zvyšovať, ani Výhry nahrádzať v prípade, že dôjde k ich objednaniu po vyčerpaní skladových zásob.

Denná výhra
Cestovný kufor (celkom 84 ks v súťaži).
Výhercovia dennej výhry budú zverejnení vždy v nasledujúci deň po konci aktuálneho súťažného dňa, ktorým sa myslí ktorýkoľvek deň v termíne súťaže uvedenom v bode 2. týchto pravidiel. Podmienkou účasti je zaregistrovanie aspoň jedného súťažného kódu v príslušnom súťažnom dni. Vyžrebovanie výhercu bude prebiehať v dni nasledujúcom po dni súťažnom.

Organizátor je oprávnený od Výhercu požadovať predloženie originálu Súťažného kódu z výrobku (ďalej len Súťažná nálepka). Pokiaľ Súťažiaci z akéhokoľvek dôvodu na výzvu Organizátora Súťažnú nálepku nedoloží, môže Organizátor rozhodnúť o prepadnutí nároku na Výhru bez náhrady.
V prípade pochybností má Organizátor právo požadovať Súťažné nálepky od všetkých súťažných webových Registrácii.

Súťažiaci si nemôže nárokovať na inú Výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok Výhru reklamovať, ani nemá nárok na iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote Výhry.

Súťažiaci môže vyhrať dennú Výhru cestovný kufor len raz za celé obdobie súťaže.
Súťaže o Výhry: plyšák Kura, plyšák Kubík a batoh Kubík sa môže zúčastniť opakovane, vždy po zakúpení ďalších Súťažných výrobkov a Registrácii Súťažných kódov.

Všetky Výhry sú udeľované v súlade s daňovými predpismi.

Výherca súťaže sa v prípade výhry nad 350 EUR zaväzuje odviesť zrážkovú daň z vecnej výhry podľa platnej legislatívy SR. Na túto skutočnosť usporiadateľ výhercu písomne upozorní.

Vzhľad Výhier sa môže v skutočnosti líšiť od prezentácie na webovej stránke, POS materiáloch a reklamách.

7. Oznámenie o predaní Výhier

Na zaslanie výhry budú použité údaje vyplnené Súťažiacim do elektronického formuláru pri objednávaní výhry na Súťažnom webe www.mackokubik.sk. Pokiaľ nie sú údaje v elektronickom formulári riadne vyplnené Výhra prepadá bez náhrady. V prípade neznámej či nesprávnej adresy či iných problémov s doručením, nie je Organizátor povinný kontaktovať Výhercu za účelom zistenia kontaktných údajov. Registrovaný účastník súťaže má možnosť kedykoľvek v priebehu súťaže cez sekciu Prihlás sa (priamo na súťažnom webe) zmeniť svoje kontaktné údaje.

Všetky Výhry budú distribuované priebežne od 20.3. 2017 po objednaní, najneskôr však do 31.7.2017, pokiaľ Usporiadateľ neurčí iný termín s ohľadom na priebeh distribúcie Výhier. Prípadná zmena termínu bude vyhlásená na webových stránkach Súťaže www.mackokubik.sk.

Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie, či nedoručenie Výhier. Výherca nemá nárok žiadať inú výhru od Usporiadateľa, než je uvedené hore, či na iné protiplnenie.

Usporiadateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú užívaním Výhry.

8. Všeobecné podmienky

Spotrebiteľ sa môže Súťaže zúčastniť opakovane, a to vždy s každým ďalším nákupom Súťažného výrobku a odoslaním webovej Registrácie a s ohľadom na obmedzenia uvedené v bode 6 Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia zaslaných Súťažných Registrácii.

Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a upraviť podmienky a Pravidlá tejto Súťaže, prípadne Súťaž zrušiť, prerušiť, či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania Súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.

9. Osobné údaje

Účasťou v súťaži, teda odoslaním webovej registrácie, dáva súťažiaci (a v prípade detí mladších ako 18 rokov zákonný zástupca súťažiaceho) svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a to pre obchodné a marketingové účely usporiadateľa a organizátora súťaže, predovšetkým pre účely zasielania obchodných oznámení, informácii o priebehu tejto súťaže a ďalších marketingových akciách usporiadateľa a pod. elektronickými a inými prostriedkami na dobu do jeho odvolania.

Ďalej dáva usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, dátum narodenia, tel. číslo, e-mail, heslo, pohlavie, prípadne ďalších údajov, ktoré usporiadateľovi v súvislosti so svojou účasťou v súťaži poskytne, za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, odovzdania výhry v súťaži a pre ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa, a to na dobu 5 rokov, tiež s ich zverejnením v rozsahu meno, priezvisko v oznamovacích/komunikačných prostriedkoch v Slovenskej republike a na webových stránkach usporiadateľa. Účastník súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované systematizovane a mechanicky.

Súťažiaci zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a k hore uvedeným účelom spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom,. Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať aj ďalšie osobné údaje súťažiaceho. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Súťažiaci si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona, t.j. má právo prístupu k svojim osobným údajom; ďalej predovšetkým pokiaľ zistí alebo sa domnieva, že správca uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým pokiaľ sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu o vysvetlenie alebo môže požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav a osobné údaje blokoval, uskutočnil opravu, doplnil alebo zlikvidoval.

Požiadavka na blokovanie, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu je účinná od okamihu doručenia usporiadateľovi. Súťažiaci berie na vedomie, že ak dôjde na základe jeho žiadosti k blokovaniu alebo likvidácii jeho osobných údajov pred ukončením doby platnosti súťaže, účasť súťažiaceho v súťaži končí vrátane straty nároku na výhru, pokiaľ je doručené pred jej predaním súťažiacemu.

Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé a ich zmenu bezodkladne oznámi spoločnosti Maspex Slovakia Trade s.r.o.
Aktuálny zoznam subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené (spracovatelia):

  1. Maspex Slovakia trade s.r.o.
  2. MASPEX –GMW SP. Z.O.O. S.K.A.
  3. DERIVA Solutions s.r.o.
  4. Lion Teleservices SK. spol. s r.o.

10. Pravidlá Súťaže – umiestnenie

Úplné pravidlá súťaže sú po celú dobu jej trvania k dispozícii na www.mackokubik.sk. Informácie o súťaži je možné získať aj prostredníctvom kontaktného formulára na súťažnej stránke www.mackokubik.sk, a to v pracovných dňoch od pondelka do piatku.

V Bratislave dňa 10.3.2017